slika_za_tekst_1

Pokrajinski zavoda za zaštitu prirode je vodeći partner u okviru prekograničnog IPA projekta Srbija-Mađarska, pod nazivom „Conservation of key species of Pannonian Steppes in border region between Hungary and Serbia“, pod skraćenim nazivom PANNON STEPPES (Project ID: HUSRB/1602/12/0065). Osim Zavoda, učesnici na projektu su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, LU „Perjanica“ i NP „Kiškunšag“.

Tokom razrade ideje o realizaciji projekta čiji je ključni segment postavljanje zaštitne ograde za veliku droplju (Otis tarda), kontaktirane su brojne institucije, kompanije i organizacije vezano za tip zaštitne ograde, njene performanse i troškove, kao i organi nadležni za korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta.

Zahvaljujući dobroj organizaciji i koordinaciji rada, uprkos veoma nepovoljnim vremenskim i stanišnim uslovima (realizacija radova na terenu vršena u jesenjim i zimskim mesecima – blato, hladnoća, nedostatak kvalitenih pristupnih puteva), uspešno su u predviđenom ugovornom roku realizovane sve planirane aktivnosti u okviru podizanja zaštitne ograde za veliku droplju, unutar SRP „Pašnjaci velike droplje“, kod Mokrina, koje su podrazumevale veliki broj faznih radova: nabavka i priprema materijala/opreme i transport, trasiranje zaštitne ograde, kopanje rova, postavljanje stubova, postavljanje žičanog pletiva, postavljanje zateznih i bodljikavih žica, zatrpavanje rova, postavljanje kosnika, postavljanje ulaznih kapija, finalno zatezanje nosećih žica i fiksiranje stubova, postavljanje tabli obaveštenja i upozorenja.

Ukupno je tokom realizacije projekta izgrađena zaštitna ograda u dužini od 4610 metara, na površini od 115 ha, sa sledećim karakteristikama:

- Iskopan je rov dužine 4610 m, dubine 50 cm, širine 50 cm, sa odlaganjem iskopane zemlje sa spoljne strane i njenim vraćanjem u rov nakom postavljanja stubova, pletiva i žica. - Postavljeno je ukupno 1540 bagremovih drvenih stubova dimenzija: 2,8 m visine, 15-18 cm debljine, 80 cm ukopanih u zemlju i sa zaštićenim od truljenja delom koji ide u zemlju, prethodno oguljenim od kore, sa razmakom između postavljenih stubova 3 m i postavljenim potpornim stubovima (ukupno 370) na svakih 15 m dužine i na mestima gde se trasa ograde lomi. - Razvučeno je ukupno 3 reda bodljikave žice (jedan red u zemlju na dno pletene žice na dubini od 50 cm, dva reda iznad zemlje na kosnicima na visini od 2 m), sa njihovom ukupnom dužinom od 13.830 m. - Razvučeno je ukupno 2 reda zatezne žice (jedan red na visini od 50 cm i drugi na visini od 2 m), sa njihovom ukupnom dužinom od 9.220 m. - Postavljeno/razvučeno je na stubovima ukupno 4610 m žičane ograde (heksagonalnog pletiva visine 250 cm, debljine 3,1 mm, širine okaca 80x80 mm, nanosa cinka 250 gr po mm 2 ), ukopane u zemlju 50 cm i visine iznad zemlje 2 m, koja je težila ukupno preko 35 tona i imala površinu 11.525 m 2 .

- Postavljeno je na vrhovima bagremovih drvenih stubova prema spolja ukupno 1540 drvenih kosnika, na kojima su razvučena dva reda bodljikave žice. - Izrađene su i montirane na terenu ukupno 2 ulazne kapije na dva lokaliteta zaštitne ograde: velika kapija na NW strani sa dva krila ukupne širine 6,75 m za ulaz veće mehanizacije u cilju održavanja staništa unutar zaštitne ograde; mala kapija na NE strani sa dva krila ukupne širine 4 m za ulaz stoke u travni deo ograđenog staništa radi periodičnom upuštanja stoke u cilju održavanja staništa kroz napasanje. - Izrađene su dve aluminijumske informativne table i 10 plastificiranih tabli obaveštenja, postavljenih uz ulazne kapije i na pravilnim razmacima trase ograde. Tokom realizacije radova na terenu predstavnici Zavoda su ukupno 9 puta posetili područje SRP „Pašnjaci velike droplje“ u okviru projektnog perioda III. Tokom obilaska celokupne trase zaštitne ograde 21.01.2019., što se poklapa sa krajem ugovornog roka sa kompanijom „Lampone“, u prisustvu predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Upravljača zaštićenog područja Lovačkog udruženja „Perjanica“ i izvođača radova, konstatovano je sledeće:

- Na celoj dužini definisane trase, podignuta je zaštitna ograda za veliku droplju, sa svim elementima predviđenim projektom (stubovi, pletivo, zatezne žice, kosnici, bodljikava žica, kapije, iskopan i zatim zatrpan rov).

PODIGNUTA ZAŠTITNA OGRADA ZA VELIKU DROPLJU UNUTAR SRP „PAŠNJACI VELIKE DROPLJE“ U OKVIRU OVOG PROJEKTA PREDSTAVLJA NAJVEĆI KONKRETNI ZAHVAT NA USPOSTAVLJANJU INFRASTRUKTURE NA TERENU U FUNKCIJI OČUVANJA I UNAPREĐENJA ZAŠTITE NEKE STROGO ZAŠTIĆENE I ZAŠTIĆENE VRSTE U SRBIJI.

Nakon završetka postavljanja zaštitne ograde za veliku droplju na Jarošu u okviru SRP „Pašnjaci velike droplje“, prve jedinke velike droplje počele su posećivati staništa unutar ograđenog prostora veličine 115 hektara već u aprilu mesecu 2019. Po jedna ženka posmatrana je četiri puta do sada u središnjem i zapadnom delu ograđenog prostora, tokom 26. aprila i nakon toga 10, 11. i 17. maja. Poslednja tri posmatranja verovatno se odnose na jednu istu pticu i vrlo je izvesno da se radi o ženki koja je zauzela taj prostor za gnežđenje, jer se u njemu

 

NAPOMENA

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključivo odgovornost  <ime Korisnika> i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.

Disclaimer:

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of < Beneficiary’s name> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.

No votes submitted